Barcelona, primer port cafeter de la Mediterrània :: News :: Port Barcelona
Tornar a totes les notícies

Barcelona, primer port cafeter de la Mediterrània

Les instal·lacions, les certificacions internacionals, el volum de tràfic i l’aposta decidida de les empreses dedicades a aquest sector han situat a Barcelona com el primer port cafeter de la Mediterrània, un referent tant pel tràfic com pels serveis especialment valorat per aquesta indústria altament especialitzada.

El cafè verd –el que encara no ha passat pel procés de torrat, que és diferent segons el país on s’hagi de consumir– així com altres mercaderies d’origen vegetal, com el cacau per exemple, requereix d’una estricta cura en el seu transport i emmagatzematge, amb una manipulació molt especialitzada i un control de temperatura i humitat al llarg de tota la cadena logística. Tot i que es transporta dins de contenidors pels viatges marítims i terrestres, el cafè segueix sent un producte que viatja i s’emmagatzema en sacs de jute apilats o en container bags.

Per volum, el tràfic de cafè al Port representa una xifra de 300.000 Tn durant el 2014, de les quals més d’un 20% corresponen a trànsits. Es tracta d’un tràfic estratègic i especialment rellevant si es té en compte que es tracta d’una mercaderia que requereix d’unes especials condicions de manipulació i emmagatzematge.

Quatre empreses especialitzades en logística del cafè

Quatre empreses especialitzades en logística del cafè, i amb una important presència internacional, operen actualment al Port de Barcelona: BIT, Molenbergnatie, VIORVI i Pacorini. Aquestes empreses nodreixen de les diferents varietats que arriben a Barcelona tant als grans importadors europeus pertanyents a grups multinacionals com als petits i mitjans torradors d’àmbit regional.

Cal destacar que Barcelona és l’únic port de la Mediterrània homologat com a port lliurable de cafè, tant per la borsa de New York ICE (Intercontinental Exchange -Futures) com per la de London LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) per a emmagatzemar cafè de les varietats robusta i aràbiga, que cotitzen en aquests mercats.

Aquests processos d’homologació exigeixen als operadors uns elevats nivells de qualitat pel que respecta als espais i condicions d’emmagatzematge del cafè. Per la seva banda, el port ha de demostrar les màximes garanties de manipulació, així com unes infraestructures logístiques adequades al producte.

Per països, els principals proveïdors de cafè al Port de Barcelona són: Vietnam, Brasil, Algèria, Colòmbia, Kenia, i Mèxic.

Hub mediterrani de cafè

L’homologació de les instal·lacions, la ubicació dels magatzems dins del recinte portuari i la millora de la seva connectivitat amb els principals ports de la Mediterrània i els mercats europeus han estat les principals eines per situar al Port de Barcelona com a primer port importador del sud d’Europa i hub regional per a la redistribució del cafè a la resta dels països de la conca mediterrània.

El Port de Barcelona desenvolupa una tasca activa i continuada de promoció de les seves instal·lacions i serveis específics per a aquesta indústria. En aquest sentit, representants de l’Autoritat Portuària, de les empreses magatzemistes i de la Federació Espanyola del Cafè (FEC), han visitat recentment Nova York i Nova Jersei (USA) amb un intens programa de visites a empreses i administracions relacionades amb el tràfic de cafè amb l’objectiu de refermar relacions i detectar noves oportunitats de negoci.

 

http://www.bitsabcn.com/

http://www.molenbergnatie.com/

http://www.viorvi.com/

http://www.pacorini.it/

http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/port-dels-negocis/cafe